Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen Fit met Simone en zijn
cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten waarbij Fit met Simone (ingeschreven bij
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83523901)
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke
en schriftelijk overeengekomen afwijking kan cliënt geen rechten ontlenen voor toekomstige
diensten en/of behandelingen.
Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of
genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand
door GAT afgewezen.

Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:
a) Zorgaanbieder: Fit met Simone als therapeut die is aangesloten bij een erkende
beroepsorganisatie genaamd CAT.
b) Overeenkomst: gesloten overeenkomst tussen Fit met Simone en de cliënt.
c) Partijen: Fit met Simone en cliënt.
d) Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg
Cliënten zijn natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst
van de therapeut inroepen en/of van de website www.fitmetsimone.nl gebruikmaken.
Website www.fitmetsimone.nl is eigendom van Fit met Simone.

Overeenkomst

a) De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke of mondelinge) aanvaarding van de cliënt
van het aanbod van Fit met Simone, inclusief deze algemene voorwaarden.
b) Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de klant geen rechten ontlenen
aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de
meest ruime zin van het woord.
c) Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van
de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
d) Fit met Simone kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
e) Alle offertes en prijsopgaven door Fit met Simone zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een
termijn van aanvaarding is gesteld.
f) Eveneens heeft Fit met Simone te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren,
mits daarbij de wettelijke bepalingen niet worden geschonden. Stijgen de prijswijzigingen na
de totstandkoming van de overeenkomst, dan gelden de oorspronkelijke tarieven tot de
overeenkomst afloopt of bij hantering nieuwe tarieven heeft de klant het recht de
overeenkomst te ontbinden.
g) Fit met Simone heeft te allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren als gevolg van
stijging consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS, dan wel wettelijke redenen.
h) De in de offerte of aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
i) Alle gecommuniceerde tarieven zijn exclusief verzendkosten, reiskosten of andere heffingen
en retributies.
j) Als de aanvaarding door de cliënt op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, dan is Fit met Simone daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot
stand, tenzij Fit met Simone anders aangeeft.
k) Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
l) De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar
aan Fit met Simone verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

De uitvoering van de overeenkomst

a) Fit met Simone zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
b) Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een
goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Fit met Simone
c) worden medegedeeld.
d) Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen
reden voor:
– afkeuring
– korting
– schadevergoeding
– ontbinding van de overeenkomst
e) Fit met Simone heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te
passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt
zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
f) Als Fit met Simone meerwerk moet verrichten, wat bij de totstandkoming van de
overeenkomst niet bekend was, dan heeft zij – na overleg met de cliënt – het recht de
daaruit vloeiende meerkosten in rekening te brengen.
g) De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De
looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.
h) De cliënt is verplicht de geplande afspraak/afspraken van de overeenkomst (zoals
bijvoorbeeld online, offline meetings) binnen de looptijd af te ronden.
Derden
a) Fit met Simone heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
b) Indien door Fit met Simone of door Fit met Simone ingeschakelde derden in het kader van de
overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de
cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.

Aansprakelijkheid

a) Bij de uitvoering van de dienstverlening van Fit met Simone is sprake van een
inspanningsverplichting
b) Fit met Simone geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op
enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na
uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een
zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Fit met Simone
c) Fit met Simone is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade
d) Fit met Simone is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit de door haareventueel met inschakeling van niet ondergeschikten – verrichten diensten is beperkt tot
maximaal de kosten van een behandeling
e) In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Fit met Simone beperkt tot het bedrag welke
in rekening is gebracht aan cliënt
f) Fit met Simone is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van
de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor
verantwoordelijk. Fit met Simone zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de
juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Annulering

a) Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het
afgesproken tijdstip te geschieden.
b) Voor annulering gelden de volgende annuleringsvoorwaarden
– Bij annulering 48 uur vóór aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd
– Bij niet annuleren of annulering binnen 48 uur voor de afspraak is cliënt 100% van de
kosten verschuldigd aan Fit met Simone
– Indien een afspraak op verzoek van cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de
cliënt bij verschuiving tot 48 uur vóór aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd.
Binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak is cliënt 100% van de kosten verschuldigd
aan Fit met Simone
– Indien de afspraak onverhoopt door Fit met Simone wordt geannuleerd is de cliënt geen
kosten verschuldigd
– Bij het niet doorgaan van een afspraak is Fit met Simone op geen enkele manier
aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

a) Fit met Simone zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van
haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen,
behoudens voor zover Fit met Simone daartoe verplicht is of Fit met Simone toestemming
heeft verkregen. Zie ook het privacy beleid op www.fitmetsimone.nl
b) Fit met Simone zal rapportages over behandelingen op aanvraag van de cliënt verstrekken
met inachtneming van de AVG
c) Copyright: Al het door Fit met Simone vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Fit met Simone niet worden bewerkt of verwerkt in andere
websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is
d) Het eigendom van door Fit met Simone verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen
blijft volledig van Fit met Simone, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
overeengekomen. In het laatste geval kan Fit met Simone hiervoor een vergoeding bedingen.
Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Fit met Simone gerechtigd hiervoor
een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen

Facturering en betaling

a) Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven bij
aanvang van dienstverlening
b) Na consult dient de betaling direct voldaan te worden middels iDeal betalingstransactie
c) Indien overeengekomen kan betaling via factuur binnen 8 dagen na consult voldaan worden
d) Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling vereist is,
in verzuim. Fit met Simone is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten
met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Fit met
Simone zal cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar
dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande
bedrag wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitenrechtelijke incassokosten voor
rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders
en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig c.q. de geldende tarieven.

Overmacht

a) Indien Fit met Simone haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend,
waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van
zaken binnen de organisatie van Fit met Simone, ziekte van (een van de) personen die met de
uitvoering van de overeenkomst belast is etc., worden de verplichtingen van Fit met Simone
opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

Klachten en reclame

a) In het geval er sprake is van een klacht over Fit met Simone dan dient de cliënt deze klacht
binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij Fit met Simone.
b) Indien de klacht gegrond is, zal Fit met Simone dit proberen te verhelpen.
c) Wanneer aan Fit met Simone binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden,
vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
d) Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt
nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
e) Klachten geven de cliënt niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
f) Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het
bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

a) Alle diensten die door Fit met Simone worden geleverd zijn uitgesloten van het
herroepingsrecht, omdat deze diensten op maat worden geleverd.
b) De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Fit met Simone dit duidelijk in het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
c) De cliënt gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij afstand doet van de bedenktijd en het
daarbij behorende herroepingsrecht.
Toepasselijk recht en geschillen
a) Op de dienstverlening van Fit met Simone is Nederlands recht van toepassing
b) In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Fit met
Simone is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen

Disclaimer website

a) De informatie op de huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er
kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoond inhoud noch is de eigenaar van de
website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze
website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een
reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende
beroepsorganisatie.
b) De behandelingen die op de huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer
alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of
verpleging van reguliere gezondheidszorg.
c) De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming
van de eigenaar, Fit met Simone, worden gebruikt en gekopieerd worden.